Kontakt : +47 23 19 60 40

Hjertespesialist

Dr. Svend Aakhus Hjertespesialist

Medlem av Den Norske Legeforening, Norsk Cardiologisk Selskap og European Society of Cardiology.

hjertespesialist ckms

 • Driftsavtale: Helse Sør-Øst RHF (avtalespesialist)
 • Pasientens egenandel: 345,- + materiell
 • Henvisninger: Mottas fra fastlege eller spesialisthelsetjenesten, elektronisk over Norsk helsenett eller som brev.
  Alle henvisninger leses og prioriteres av kardiolog.
 • Ventetid for undersøkelse: Ca. 4 – 8 uker for ordinære henvisninger, kortere for prioriterte
 • E-epikrise: Samme dag
 • Epikrise i post: 2-3 dager

Utredning av hjerte

Hjerteutredning består av:

 1. Samtale med pasienten med kartlegging av familiehistorie og risikofaktorer for hjertesykdom
 2. Klinisk undersøkelse med måling av puls og blodtrykk
 3. Blodprøver med risikovurdering ved behov
 4. Tekniske undersøkelser velges etter behov:
  • Elektrokardiogram (EKG)
  • Ekkokardiografi (hjerteultralyd)
  • Ultralyd av halspulsårer
  • Ultralyd av hovepulsåren
  • Arbeids EKG
  • Hjerterytme-måling over et eller flere døgn
  • Blodtrykksmåling over et døgn
  • Lungefunksjonsundersøkelse (spirometri)
  • Røntgen- og nuklærmedisinske undersøkelser: Henvises til privat røntgeninstitutt eller sykehus

For pasienten

Blodprøver

Ta gjerne med svar på blodprøver du har tatt i løpet av de siste 3 måneder

Medikamenter

Ta gjerne med liste over dine medisiner, evt. ta med tablett-pakningene

 


Hjertesykdommer

Eksempler på sykdommer som utredes og behandles hos oss:

 • Blodtrykks-sykdom
 • Hyperkolesterolemi
 • Kransåresykdom (angina pectoris, hjerteinfarkt, hjertesvikt)
 • Hjerteklaffe-sykdommer (aortastenose, mitralinsuffisiens og andre)
 • Hjertemuskel-sykdom (kardiomyopatier)
 • Hjertesvikt (forårsakes av mange ulike hjertesykdommer)
 • Sykdom i hjertesekken (perikarditt, perikardvæske)
 • Hjerterytmeforstyrrelse: for hurtig eller for langsom puls, pauser
 • Medfødt hjertefeil
 • Sykdommer i hovedpulsåren
 • Sykdommer i halspulsårer

Ekkokardiografi (ultralyd av hjertet)

Ekkokardiografi utføres med en probe som holdes inn mot brystveggen mens pasienten ligger på venstre side. Undersøkelsen er uten smerter og varer 10-20 min. Med ekkokardiografi kan vi måle hjertets størrelse og funksjon, samt påvise klaffenes funksjon og om det er sykdom i hjertesekken.
Ekkokardiografi er en meget nyttig undersøkelse for å påvise hjertesykdom, bestemme videre utredning og behandlingsopplegg samt oppfølging.

Ultralyd av halspulsårer

Ultralyd av halspulsårene utføres med en probe holdt lett mot halsen med pasienten i ryggleie. Undersøkelsen er uten smerter og varer 5-15 min.
Med ultralyd kan vi påvise om det er forkalkninger i halspulsårene, og som regel også si hvor uttalte disse er. Er det mistanke om betydningsfulle forsnevringer i halspulsåren vil pasienten bli henvist for videre utredning og behandling ved sykehus.

Ultralyd av hovedpulsåren

Ultralyd av hovedpulsåren utføres med en probe holdt lett først mot halsgropen, deretter mot buken, med pasienten i ryggleie. Undersøkelsen er uten smerter og varer 5-10 min.
Med ultralyd kan vi påvise om hovedpulsåren er forkalket og som regel måle om den er utvidet. Er det mistanke om utvidelse av betydning vil man undersøke hovedpulsåren også med CT røntgen undersøkelse.

Pasientforberedelser

Det er ingen krav til spesielle pasientforberedelser før ultralydsundersøkelsene (se også arbeids EKG).


Arbeids EKG

Arbeids EKG utføres med pasienten sittende på en tilpasset ergometersykkel. Blodtrykksmansjett settes på pasientens høyre arm og måler for surstoffmetning på venstre pekefinger. EKG tilkobles ved 12 små elektroder som smertefritt festes på huden på pasientens rygg og brystregion.
Arbeidsbelastningen tilpasses pasientens form og begynner lavt og økes hvert minutt til pasienten når maksimal belastning eller legen velger å avbryte testen.

Varighet: 10-15 min

Forberedelse

Lett frokost kan inntaes. Bruker pasienten hjertemedikamentene betablokker (SeloZok), kalsiumantagonist (Amlodipin, Norvasc, Isoptin), eller nitrat (Ismo) skal disse helst ikke taes samme morgen. Andre medikamenter taes som avtalt med lege. Lette treningsklær kan være hensiktsmessig.

Nytte

Med arbeids EKG påvises pasientens arbeidskapasitet, samt blodtrykk og surstoffmetning under fysisk arbeide. Selve EKG benyttes til å påvise kransåresykdom (angina pectoris).
Er det mistanke om angina pectoris kan det bli aktuelt med videre undersøkelser med røntgen (CT eller kransåre-røntgen, koronar angiografi) som utføres på sykehus.


Hjerterytmemåling (R-Test)

R-test utføres ved at to elektroder limes på brystveggen og et lite apparat (4 x 4 x 2 cm) festes til den ene elektroden og via en ledning også til den andre elektroden. Apparatet kan registrere hjerterytmen i flere døgn, som regel registrerer vi 24 t ved den første undersøkelsen. Apparatet leses av hos hjertelegen etter avsluttet pasientmåling.

Pasientinformasjon

Pasienten skal leve mest mulig normalt, men unngå at apparatet blir vått (dusj, svømming etc) eller utsettes for skade.
Pasienten bes registrere klokkeslett for evt. opplevde forstyrrelser i hjerterytmen.

Nytte

R-test benyttes til å påvise forstyrrelse i hjerterytmen, både for hurtig puls og for langsom puls i kortere eller lengre perioder gjennom døgnet. En kan påvise typiske rytmeforstyrrelser som atrieflimmer, atrieflutter, nodale takykardier, atrioventrikulære blokkeringer og sinusknutesykdom.
R-test er sammen med pasientens symptomer viktig for å bestemme videre utredning og behandling av hjerterytmeforstyrrelsen, f.eks. innoperasjon av pacemaker, ablasjonsbehandling («brenning») osv.


Lungefunksjonstest (spirometri)

Spirometri utføres ved at pasienten stående eller sittende etter å ha trukket pusten dypt inn så blåser så hardt og så lenge en kan gjennom et spirometri-rør med diameter ca 2 cm. Her registreres lungefunksjonen.

Spirometri tar ca 5 min.

Nytte

Spirometri benyttes f.eks. til å påvise tegn på kronisk obstruktiv lungesykdom eller KOLS (asthma, emfysem)


Døgnmåling av blodtrykk

Målingene utføres ved at pasienten på overarmen får satt på en mansjett som kobles til et lite apparat (10 x 5 x 2 cm, plasseres i beltet). Apparatet blåser opp mansjetten, og måler blodtrykket flere ganger i timen gjennom døgnet.

Pasientforberedelse

Ingen spesielle. Medikamenter taes som foreskrevet. Unngå skade på apparatet.

Nytte

Døgnmåling av blodtrykk gir et mye bedre bilde av pasientens blodtrykk som kan påvirkes endel av spesielle situasjoner som f.eks. kontroll hos legen. Man får altså et bedre mål på om det er nødvendig med medikamentell behandling av blodtrykket, og av effekten av evt. behandling.

Tjenester hos søvnlaboratorium